ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج )

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

2 مشاور

3 دانشگاه آزاد واحد بین الملل قشم

چکیده

در این تحقیق به بررسی اثر غیر قابل ذکر میانجیگرایانه مقاصد خرید در وقوع رفتار خرید آنی پرداخته و این که خصوصیات مصرف کننده (هیجان و عزت نفس) و دانشی که مصرف کننده درباره محصولات جدید دارد، به طور مستقیم و بی واسطه بر وقوع یا عدم وقوع خرید آنی محصولات جدید، تاثیر گذارند.
در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. این تحقیق با عنوان ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید آنی با هدف بررسی تاثیر مولفه های خرید آنی و در نهایت در جهت کمک به توسعه بازاریابی در کشور صورت گرفته شده است.این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی_ پیمایشی می باشد. داده های مقطعی این تحقیق بوسیله پرسشنامه در سال 1391 در سطح شهر کرج در پاساژهای فروش البسه و پوشاک جمع آوری شده است. برای نمونه آماری از روش خوشه بندی و برای انتخاب خوشه های مورد نظر از روش تصادفی و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است.
با استفاده از داده های جمع آوری شده ویژگیهای جمعیت شناختی از طریق آمار توصیفی و فرضیات تحقیق از طریق آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته است ، که بر اساس آن بیشترین میزان تاثیر بین متغیرهای هیجان مصرف‌کننده و رفتار خرید آنی به صورت مثبت می‌باشد.کمترین میزان تاثیر بین متغیرهای دانش محصول جدید و قصد خرید به صورت مثبت می‌باشد.از مجموع 9 فرضیه تحقیق هفت فرضیه مورد پذیرش و دو فرضیه دیگر رد گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of factors affecting on immediate selling behavior

نویسندگان [English]

  • vahidreza mirabi 1
  • vahidreza mirabi 1
  • vahidreza mirabi 2
  • abolghasem gholamreza tehrani 3
3 qeshm international azad university
چکیده [English]

Immediate purchase of new products, the impact.
Topics in descriptive and inferential statistical analysis of the questionnaire is used. The study of factors influencing buying behavior instantaneously evaluate the effect of component purchase immediate end to help promote marketing in the country has been conducted. Survey of the research and application of research descriptive survey are. Cross-sectional data from a questionnaire survey in 1391 by the city of Karaj passages have been collected from the sale of clothing and apparel.
effect between knowledge and intention to purchase the new product is positive. than seven 9 Assumption accepted hypothesis and other hypotheses were rejected

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer behavior
  • immediate
  • Emotion
  • self confidence
  • sudden desire
  • marketing development