بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مسئله رقابت در فضای امروز دیگر تنها به بنگاههای تولیدی محدود نبوده و این مسئله به عرضه کنندگان آنان و خصوصاً خرده فروشیهای بزرگ نیز سرایت یافته است. خرده فروشیهای بزرگ با توجه به بافت فرهنگی ایران، خیل عظیم خرده فروشی های کوچکیرا در برابر خود می بینند که جهت بقای موفقیت آمیز خود می بایست با هوشمندی خاصی در برابر این گونه رقبای خرد اما بیشمار عمل نمایند. این گونه خرده فروشیهای بزرگ جهت جذب مشتریان و افزایش میزان خرید آنها نیازمند بکارگیری شیوه های بازاریابی نوین جهت افزایش زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه و به تبع افزایش احتمال خرید هستند. یکی از این شیوه ها پخش نواهنگ در فروشگاهها است که در این مطالعه سعی شده است اثر این متغیر بر ماندگاری مشتری در فضای فروشگاه و افزایش خرید مشتریان بررسی شود. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های بزرگ در سطح شهر رشت انتخاب گردیدند. نتایج مطالعه با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر نشان داد که اثر نواهنگ بر خرید مشتریان از طریق زمان ماندگاری قابل تائید است. از سوی دیگر تفاوت های قابل ملاحظه ای نیز در میان مشتریان با ویژگی های بوم شناختی مختلف مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Music on Store Shopping: Mediating Role of the Time Spent of Customer in Store

نویسنده [English]

  • seyyed hamid khodadad
tarbiyat modares university
چکیده [English]

Competition issue in today’s market is not exclusively limited to manufacturing enterprises. Suppliers and especially big retailers are increasingly facing this challenging problem too. Regarding to the context of Iranian culture, big retailers are against very large number of small groceries that their successfully survival depends on how they operate intelligently. These kinds of retailers in order to attract customers and increase their shopping volume need to utilize new marketing methods to increase the amount of time spent in store and consequently increase the probability of shopping. One of these methods is playing music in store. The purpose of this study is to investigate the effect of music on customer shopping through the time spent by customer in store. The present study is a survey research in terms of method and an applied-developmental research. Rashtianshoppersof Rasht Big Stores are selected as statistical population. Results using path analysis approach reveals that the effect of music on customer shopping through the time spent in store is confirmed. On the other hand, there are numerous differences among customers with various demographic characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music
  • Time spent of customer
  • Store shopping
  • Customer demography