تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک؛ ( مورد مطالعه: پوشاک پل)

نویسندگان

1 دانشگاه علم و هنر یزد

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

.پیشنهادیه ارزش به مشتری به عنوان یکی از عوامل کلیدی کسب مزیت پایدار رقابتی در دنیای بازار محور و مشتری مدار امروز می باشد و راهی است که یک شرکت را از رقبایش متمایز می‌کند و دلیلی که مشتریان از یک شرکت معین خرید می‌کنند را بیان می‌کند؛ بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر هدف « شناسایی عوامل موثر در شکل گیری پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک » می باشد. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق و نظر سنجی عوامل موثر در شکل گیری پیشنهادیه ارزش مشتری شناسایی شده سپس در فاز کمی با استفاده از پژوهش‌های میدانی هدف اصلی پژوهش محقق گردید. جهت دستیابی به اهداف پژوهش مشتریان گروه پوشاک پل به عنوان جامعه مورد هدف انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری نیز در این پژوهش از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد که 384 نفر از مشتریان انتخاب و در نهایت تعداد 200 پرسشنامه جمع‌آوری شد.بر اساس مدل طراحی شده جهت تحلیل عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش ابعاد قیمت، مشارکت، قابلیت، دردسترس بودن، انتخاب و کیفیت ،مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری پیشنهادیه ارزش مشتری می باشند و همچنین مشخص شدکه از میان ابعاد فرعی ،فقط سه بعد بیادماندنی بودن برند، بامعنا بودن برند و دوست داشتنی بودن برند تاثیری در شکل گیری پیشنهادیه ارزش مشتری ندارند. همچنین نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری بین هریک از ابعاد موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری از حیث میزان تاثیر وجود دارد. در این راستا ابعاد از حیث میزان تاثیر در سه دسته طبقه بندی شدند که قیمت، دردسترس بودن، وفاداری به برند، شناخت برند و خواست یا میل انتخاب محصول در طبقه اول، ابعاد قیمت، قابلیت، دردسترس بودن، شناخت برند و خواست یا میل انتخاب محصول در دسته دوم و مشارکت و کیفیت در گروه سوم قرار گرفتند. در پایان نیز در راستای ارتقا سطح پیشنهادیه ارزش مشتریان پیشنهاداتی ارائه گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors influencing customer value proposition in clothing industry (case study: Pol Clothing)

نویسندگان [English]

  • maryam jalaly 1
  • meysam shafiee Roodposhti 2
1 Yazd University of Science and art
2 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

customer value proposition One of the key factors in achieving a sustainable competitive advantage in today's world of market-driven and customer-focused and the way a firm differentiates itself from its competitors and is the reason why customers buy from a certain firm thus, The aim of the present study is to identify the effective factors in forming value proposition in clothing industry. Through the review of the research literature and also through polls, the effective factors were primarily identified, and then in the second phase, the main objective of the study was fulfilled using field research methods. In order to achieve this goal, customer Pol Clothing Group in Yazd was selected as the target population. Sampling method is Simple Random Sampling, 384 people choosing and finally 200 questionnaires were collected According to the model designed for the analysis, the effective factors on value proposition are price, partnership, availability, selection and quality. Also it was concluded that among the minor components, only being memorable, meaningful and lovely (about the brand) do not have any effects in forming value proposition. The results also showed that there is a significant difference between the effective factors in forming value proposition in terms of the intensity of the effect(s). In this respect, the factors are classified in three categories according to the intensity of the effect. Hence, price, availability, Brand Loyalty, Brand Knowledge and selection are in the first category. Also price, functionality, availability, Brand Knowledge and selection are placed in the second category, and partnership and quality are in the third category. Finally, some suggestions are presented in order to optimize the level of customers' value proposition

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer
  • value proposition
  • clothing Industry