طراحی مدل بومی برندسازی برای کلان پروژه‌های چندمنظوره کشور و پیاده سازی و آزمون آن در یک مجموعه چند منظوره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 مدرس دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش در مورد برندسازی کشورها، شهرها، مکان‌ها و مقاصد گردشگری نیز انجام شده است، اما در برخی حوزه بسیار نوپا و جدید است. مطالعات این حوزه بیشتر متمرکز بر فروش مکان، بازاریابی مکان و برندسازی مقاصد گردشگری بوده است و به نظر می‌رسد مطالعات کمی در مورد برندسازی کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، توریستی و ورزشی انجام گرفته باشد. این پروژه‌ها از همان ابتدا به منظور تامین سرمایه و در مرحله بهره برداری به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی باید ذهنیت مطلوب در میان ذی نفعان مختلف داشته باشند و بدین منظور برندسازی یکی از عوامل اصلی موفقیت این نوع پروژه‌هاست. مساله اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای برندسازی این کلان پروژه‌ها با درنظرگرفتن ویژگی‌های منحصر به فرد ایرانی است. از آنجایی که در زمینه برندسازی کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، توریستی و ورزشی کشور با توجه به شرایط بومی کشورمان مدل جامعی وجود ندارد، بدین منظور و برای نظریه پردازی و شناسایی ابعاد مدل از روش تئوری مبتنی بر داده‌ها استفاده شده است. در ادامه مدل کیفی ارائه شده در یکی از پروژه‌های چندمنظوره کشور تست و پیاده سازی شد و ابعاد مدل و روابط بین آنها براساس روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری تایید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Devising a Branding Model for Multi-Purpose Mega Projects Localization for Iran: Implementing and Testing in a Multi-Purpose Project

نویسندگان [English]

 • Ali Divandari 1
 • Amir Ekhlassi 2
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

While it seems there are just very few studies on branding process of mega projects of entertainment, residential, tourism and sport, branding is one of the most vital factors in these types of projects. In this paper an attempt has been made to devise a branding model for these types of projects corresponding to Persian characteristics. Researches on this subject mostly focus on place selling, place marketing and tourism destination branding and rarely such projects have been considered. Since in Iran, there is not any special model, the Grounded Theory approach has been used for hypothesizing and discovering the model’s aspects. Deep interviews corresponding to the approach have been conducted. The interviewees consist of scholars, owners and founders, branding and marketing managers, subprojects managers, sales, economic and financial managers, superior consultants, and managers of Tourism Board Organization. Findings imply that the main phenomenon is branding process of mega projects of entertainment, residential, tourism and sport. In addition, causal conditions, context conditions, and intervening conditions are explored, and eventually result of branding for these types of projects is introduced as an intact model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Branding Process
 • Mega Projects of entertaining
 • residential
 • tourism and sport
 • Project Exclusive Identity
 • Place Making
 • Landmark
 • Distinct Theme
 • Synergistic Composition of subprojects
 1. Anholt, S. (1998) Nation – Brands of the twenty – first century, Journal of brand management, 5: 395 – 404
 2. Anholt, S. (2003) Brand New Justice – The upside of global branding, Oxford: Butterworth – Heinemann
 3. Anholt, S. (2004), Brand New Justice, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, United Kingdom
 4. Anholt, S. (2007), Competitive Identity: The new brand management for nations, cities and regions, Palgrave Macmillan, London, United Kingdom
 5. Ashworth, G. (2009), “ the instruments of place branding: how is it done?”, European Spatial Research and Policy, Vol. 16, No.1, pp.9-22
 6. Ashworth, G.J. and Voogd, H. (1994), “ marketing and place promotion”, publicity and marketing to sell towns and regions, John Wiley and sons Ltd, Chichester
 7. Asworth, G.J. and Voogd, H. (1990), selling the city: marketing approaches in public sector urban planning, Belhaven Press, London
 8. Clark, G. (2007), report to the economic development committee, city of Toronto, a presentation to the city of Toronto, January 24
 9. Corbin, J., Strauss, A., (1990), “Grounded theory research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria”, Qualitative Sociology, Vol.13, No.1
 10. Coshall, J.T. (2000) Measurement of tourists images: the repertory grid approach. Journal of travel research 39: 85 – 89
 11. Dinnie Keith, (2011), “ City branding: theory and cases”, palgrave macmillan, first edition.
 12. Dinnie, K. (2008), Nation branding – concepts, issues, practice, Butterworth-Heinemann, Oxford, United Kingdom
 13. Duncan Tom, (2008),” Principles of advertising and IMC”, McGraw Hill Higher Education; 2nd edition
 14. Hankinson, G. (2001), “ Location branding: a study of the branding practices of 12 english cities”, journal of brand management, vol. 9, No.2, pp. 127-142
 15. Hankinson, G., (2004), “ relational network brands: towards a conceptual model of place brands”, journal of vacation marketing, vol. 10, No.2, pp. 109-121 Hankinson, G. and Cowking, P. (1993), branding in action, McGraw-Hill book company, London
 16. Hankinson, G., (2007), “The management of destination brands: five guiding principles based on recent developments in corporate branding theory”, Brand Management, Vol. 14, No. 3, pp. 240-254
 17. Hankinson, G., (2009), “Managing destination brands: establishing a theoretical foundation”, Journal of Marketing Management, Vol. 25, No. 1-2, pp. 97-115
 18. Kavaratzis, M. (2004), “ from city marketing to city branding: towards a theoretical framework for developing city brands”, journal of place branding, vol.1, No.1, pp. 58-73
 19. Kavaratzis, M. (2005), “Place branding: a review of trends and conceptual models”, The marketing review, 5, 329 - 342
 20. Moilanen Teemu, Rainisto Seppo, (2009), “ How to brand nations, cities and destinations”, Palgrave macmillan,
 21. Morgan, N., and Pritchard, A. (2002), “ contextualizing destination branding”, in Morgan, N., Pritchard, A. and Pride, R. eds, destination branding. Creating the unique destination proposition, Oxford: Butterworth – Heinemann, pp.11-41
 22. Morgan, N., Pritchard A. and Piggot, R. (2003), “ destination branding and the role of the stakeholder: the case of New Zealand”, journal of vacation marketing, 9 (3): 285 – 299
 23. Morgan, N., Pritchard A. and Pride, R. (2002), “ destination branding: creating the unique destination proposition, Oxford: Butterworth – Heinemann
 24. Morgan, N., Pritchard, A. and Pride, R. (2002) , destination branding – creating the unique destination proposition, Butterworth-Heinemann, Oxford, United Kingdom
 25. Morgan, N.J. and Pritchard, A. (1999) Building destination brands, the cases of Wales and Australia, Journal of brand management, 7: 102 – 119
 26. Pritchard, A. and Morgan,N. (1998), “ mood marketing – the new destination marketing strategy: A case study of “Wales the brand”, Journal of vacation marketing, 4(3): 215 – 229
 27. Rainisto, S. (2003), “ success factors of place marketing: a study of place marketing practices in Northern Europe and the United states”, Doctoral Dissertation, Helsinki University of technology, institute of strategy and international business, Helsinki, Finland
 28. Ritchie, J.R.B and Ritchie R.J.B (1998), “the branding of tourism destinations”, s report presented in 1998 Annual congress of the international association of scientific experts in tourism, Marrakech, Morocco
 29. Tapachai, N. and Waryszak, R. (2000) an examination of the role of beneficial image in tourist destination selection, Journal of travel research, 39: 37 – 44
 30. Temporal, P. (2001), Branding in Asia, John Wiley and Sons, Singapore