بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت CHP توسط مشتریان سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق هدف بررسی تأثیر عوامل سازمانی مؤثر بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارتCHP (مولدهای مقیاس کوچک) توسط مصرف کنندگان سازمانی است. عوامل سازمانی شامل هفت متغیر ارزش‌های سازمانی، ادراک، نمایندگان سازمان، اهداف و وظایف سازمان، تکنولوژی، ساختار سازمانی و منابع سازمانی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که توسط محقق تهیه شده است. پرسشنامه‌ها بر اساس مطالعات تئوریکی و طیف شش گزینه‌ای لیکرت تهیه شد. روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید و کارشناسان مثبت ارزیابی گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 955/0 محاسبه شد. با استفاده از آمار توصیفی و روش‌ها‏ی استنباطی (روش تحلیل همبستگی) تجزیه و تحلیل شد. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد که اولاً کلیه متغیرهای عوامل سازمانی فوق‌ بر پذیرش استفاده از نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارتCHP (مولدهای مقیاس کوچک) توسط مصرف کنندگان سازمانی موثر هستند و ثانیاً ترتیب اهمیت و اثرگذاری عوامل سازمانی به‌صورت منابع سازمانی، اهداف و وظایف سازمانی، ادراک، نمایندگان سازمان، تکنولوژی، ارزش‌های سازمانی و ساختار سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of the organizational factors on the acceptance using combined heat and power Generation plants (small-scale generation) by organizational Consumers

نویسندگان [English]

  • Mahdi Momeni 1
  • Mohammad Rahim Esfidani 2
  • Ali Heydari 2
1 Master Student , University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

The main goal of this research was studied the role of the organizational factors on the acceptance using combined heat and power generation plants by organizational consumers. Organizational factors include the seven variables of organizational values, perception, organization representatives, organizational goals and tasks, organization, technology, organizational structure and organizational resources. Its methods was descriptive-survey and applied research. To gather information from questionnaire was used. The questionnaire was based on theoretical principles and as a range of options was designed Likert senary. Narrative content of the questionnaires from masters and professionals and experts was assessed positively. Validated questionnaire based on the cronbach alpha coefficients were calculated. The coefficient for the questionnaire was obtained 0.955 customers and analyzes data using SPSS software was done. Inferential statistical methods of research questions in the community (customers) were analyzed. The statistical tests were included correlation analysis, regression and T-test. The results of this study showed that:
1. All of the above-mentioned variables on the acceptance of power plants CHP (small-scale generation) by the organizational consumers are effective.
2. Order of importance and influence of organizational factors to be organizational resources, organizational goals and tasks, perception, organization representatives, technology, organizational values, and organizational structure respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational factors
  • CHP Combined Heat and Power Plants
  • Organizational consumers
  • Purchase preference
1-     هاوکینز دل، بست راجر و کانی کنث، مترجمان احمد روستا، عطیه بطحایی، (1385)، رفتار مصرف­کننده، تدوین استراتژی بازاریابی، نشر سارگل، تهران.

2-     کاتلر فیلیپ و آرمسترانگ گری، ترجمه بهمن فروزنده، (1387)، اصول بازاریابی، نشر آموخته، تهران

3-     سید جوادین سید رضا و اسفیدانی محمد رحیم، (1388)، بازاریابی صنعتی، نشر زمزمه نور، تهران

4-     مجید اسماعیل پور، (1386)، طراحی الگویی برای تبیین رفتار خریداران سازمانی محصولات رایانه‌ای، سیدجوادین سیدرضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

5-     حمید علیخانی، ابوالفضل معصوم زاده، (1387)، مفاهیم و الگوهای خرید سازمانی با رویکرد خرید در سازمان‌های دولتی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

6-     پورعبداللهیان برزو، مهرانی هرمز، (1388)، شناسایی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاههای سونوگرافی در تهران، فصلنامه مدیریت(پژوهشگر) سال ششم شماره 13، تهران

7-     سید رضا سید جوادین‏،‎‏ مصطفی داودابادی فراهانی‏، (1383)، بررسی عوامل موثر بررفتار خرید خرده فروشان محصولات لبنی، ‎‏ماهنامه تخصصی بازاریابی، ‏‎شماره‎‏۴۰‏‎‎، تهران

8-     سرمد زهره، بازرگان عباس و حجازی الهه،(1380)، روش‌ها‏ی تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگاه

9-     مؤمنی و فعال قیوم ع، (1386)، تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS، نشر کتاب نو، تهران

10-            Anderson, P.F. and Chambers, R.M. (1985), “A reward/measurement model of organizational buying behavior,” Journal of Marketing, Vol. 49, Spring

11-            Sheth ,J,N (1996), "Organizational buying behaviour : past performance and future expectation,: 'Journal of business & industrial marketing , Vol .11 ,No 3/4

12-            Webster , F. and Wind ,Y.(1973): "Organizational Buying Behavior " ,Industrial marr-eting management, vol . 36 .

13-            Webster , Fredreick E.(1999): "Industrial Marketing", John Wiley and Sons , 3rd Edition

14-            Choffray and Gary L. Lilien.(1978): " Assessing Response to Industrial Marketing Strategy",:  Journal of Marketing, Vol. 42, No. 2