الگویی برای مکان‌یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مکان یابی شعب موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها از تصمیمات بسیار مهم و استراتژیک در امر بانکداری است. این موضوع به ویژه در موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی، به دلیل محدودیت‌های بیشتر در بودجه نسبت به بانک‌های دولتی، اهمیت فراوانی دارد. از این رو، این نوع بانکداری مستلزم پذیرش و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته نظیر سیستم اطلاعاتی جغرافیایی، بمنظور افزایش رضایت مندی مشتریان و حفظ و نگهداری آنان است. به همین خاطر، در تحقیق حاضر که با عنوان الگویی برای مکان یابی شعب موسسه قوامین که در بین 30 نفر از مدیران، رؤسای شعب و کارمندان با سابقه در شهر رشت با هدف شناسایی مکان‌های مناسب برای احداث شعب با استفاده از رویکردهای کمی (آزمون تی یک نمونه ای برای شناسایی شاخصه‌ها) و کیفی ( روش تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به شاخصه‌ها) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS،Expert Choice، GISو LINGOصورت گرفت، مشخص گردید که بر مبنای شاخصه‌های بدست آمده و استفاده از مدل ریاضی حداکثر پوشش، می‌توان 95 ٪ از تقاضای منطقه مورد مطالعه را با احداث حداکثر 4 شعبه در نقاط مشخص شده (به علاوه 4 شعبه موجود)، تحت پوشش قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Locating Branches of Ghavamin Bank

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi 1
  • Sajad Allahi Roodposhti 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabatabaei University
2 M.A. of Industrial Management, , Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

Locating branches of finance and credit institutes and banks is one of the most important and strategic decisions in the field of banking. This task is more significant in private institutes than state banks because of budgetary limitations of private institutes. This kind of banking needs acceptance and usage of modern technologies such as GIS in order to increase customer satisfaction. Therefore in this research, viewpoints of 30 managers, chiefs of branches and experienced employees have been considered the city of Rasht with the aim of determining appropriate sites for establishing branches. Both quantitative and qualitative approaches have been used for data analysis. They include one sample t-test for identifying criteria and Analytic Hierarchical Process (AHP) for identifying weights of criteria and for this purpose, SPSS, Expert Choice, GIS and LINGO soft wares have been used. Findings imply that other than four existing branches, with respect to achieved criteria and usage of Maximum Coverage Location Problem (MCLP), coverage of 95% of demands in the research area with establishing four branches in the specified points can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facility Location
  • AHP method
  • GIS
  • GPS
  • MCLP

1-     برجیسیان، عادل (1385). مکان یابی شعب بانک‌های خصوصی در سطح مناطق 22 گانه تهران. دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی.

2-     رضایی، علی (1389)." GISابزاری برای تصمیم گیری بهتر". ماهنامه داخلی بانک تجارت، شماره 159، 16-17.

3-     رجبی، محمد رضا؛ علی، منصوریان؛ علی طالعی (1390). " مقایسه روش‌های تصمیم گیری چند معیاره، AHP، AHP-OWA، Fuzzy AHP-OWAبرای مکان یابی مجتمع‌های مسکونی در شهر تبریز". محیط شناسی، شماره 57، 77-92.

4-     سهرابی نیا، محمد، (1386). کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) در خدمات بانکی الکترونیکی. اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی، 231-237، www.emunconf.ir .

5-     فرقانی، علی؛ مهدی، شریف یزدی؛ آخوندی، علیرضا (1387). مکان یابی مراکز صنعتی و خدماتی با رویکرد کاربردی. انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف،چاپ اول.

6-     فوکردی، رحیم (1384). مکان یابی دستگا‌های خود پرداز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) مطالعه موردی:شعب بانک کشاورزی منطقه 10 شهرداری تهران. دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی.

7-     کشانچی، بهزاد، (1383). مکان یابی بهینه شعب بانک با استفاده از مدل‌های پوشش (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر تبریز). موسسه علوم بانکداری.

8-     موسوی، ناصر (1380). الویت بندی و انتخاب مکان مناسب برای شعب بانک کشاورزی با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP ). دانشگاه تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی.

9-     میر محمد صادقی، محمد (1388). کاربردهای مشترک GIS و GPS در ArcGIS 9.3 . اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی.

10-          Church, L.R., Murray. T.A., (2009).Business Site Selection, Location Analysis, and GIS. Published by Wiley and Sons, Inc, Hoboken, New Jersey.

11-          Cinar, N., (2010). “A Decision Support Model for Bank Branch Location Selection”. International Journal of Business and Economic Sciences, 2:3, 162-167.

12-          Garson, G.D., Biggs, R.S., (1992). “Analytic Mapping and Geographic Databases”. Quantitative Applications in the Social Sciences, no. 07-08.

13-          Jafrullah Mohammad, Srinivas Uppuluri, Nagesh Rajopadhaye, V. Srinatha Reddy, (2003). An Integrated approach for Banking GIS. Map India conference, www.gisdevelopment.net.

14-          Mak, S., (1999). Identify sites for Accommodating Open Storage Uses: A GI SModeling Approach”. http://www.esri.com/library .

15-          Miliotis, P., Dimopoulou, M., Giannikos, I., (2002). “A Hierarchical Location Model for Locating Bank Branches in a Competitive Environment”, International Transactions in Operational Research, vol. 9, no. 5, 549-565.

16-          Monterio, S.F.M., (2004). Bank-Branch Location and Sizing under Economies of Scale. universidade do porto, www. repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/.../TeseMartaMonteiro.pdf

17-          Weon, H.E., Eui, H.W., Sik, K.Y., (2010). The Study of Location Strategy for Bank through the Analysis of Inter-regional Financial Transaction Network. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, Vol. 3, No. 1, 21-30.

18-          Zanjirani Farahani, R., Hekmatfar, M., (2009). Facility Location, Concepts, Models, Algorithms and Case Studies. Contributions to Management Science, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.