بررسی تمایل به خرید الکترونیکی بر اساس بسط مدل پذیرش تکنولوژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

مدل پذیرش فناوری یکی از مدل‌هایی است که بطور گسترده و وسیع برای تشریح عوامل اثر گذار بر پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کاربران و مشتریان مورد استفاده قرار گرفته است. مدل پذیرش تکنولوژی بر دو باور بارز؛ یعنی بر سهولت استفاده و مفید بودن تاکید می‌ورزد. هدف کلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید الکترونیکی بارویکرد بسط مدل پذیرش فناوری است. در این تحقیق به منظور توسعه مدل پذیرش فناوری از امنیت، سازگاری و باور‌های هنجاری به عنوان ابعاد دیگری که تأثیری بسزایی در پذیرش خرید الکترونیکی دارند، استفاده شده است. روش این تحقیق، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، پرسشنامه‌های مدل پذیرش فناوری تیلور و تد (1995)، سازگاری و باور‌های هنجاری ویجایاساراثی (2004) و امنیت سلیسبوری (2001) است و جامعه آماری این مطالعه را دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده‌‌اند که 280 نفر از آن‌ها به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. نتایج تحقیق با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که امنیت، سهولت استفاده، سازگاری و مفید بودن پیش بینی کننده‌های معنی داری از نگرش به سمت تمایل به خرید الکترونیکی هستند و باور‌های هنجاری بر تمایل نسبت به خرید‌های الکترونیکی تاثیر مثبتی می‌گذارد. در نتیجه با شناختی که از عوامل تاثیر گذار بر تمایل به خرید الکترونیکی حاصل می‌شود، می‌توان با ایجاد بهبود در این عوامل در جهت تشویق مشتریان به خرید الکترونیکی گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Intention to e-shopping Based on Expansion of Technology Acceptance Model

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaei 1
  • Javad Khazaei pool 2
  • JAVAD shabani 2
1 Assistant Professor, Department of Management, University of Isfahan
2 M.A. Student of Business Management, University of Isfahan
چکیده [English]

Technology Acceptance Model (TAM) is one of the most influential measurement approaches for relating design alternatives to user acceptance of new information technologies or systems. The emphasis of TAM is on perceived usefulness and ease of use. The main objective of this paper is to examine intention of the factors affecting electronic shopping (e-shopping) using the approach of expanded TAM. In this paper, in order to develop the TAM, security, consistency and normative beliefs have been used as extra aspects that have significant impact on the acceptance of e-shopping. In this survey based study, 280 student of the University of Isfahan have been selected using random stratified sampling method. Respondents have been asked to fill questionnaires of TAM developed by Teylor and Todd (1995), compatibility and normative beliefs developed by Vijayasarathy (2004) and security developed by Salisbury (2001). Findings indicate that security, ease of use, consistency and usefulness are significant predictors of attitudes toward intention to e-shopping and normative beliefs has a positive effect on intention to e-shopping. Therefore, based on the determined factors influencing e-shopping, such factors can be improved towards encouraging users to do more e-shopping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance Model
  • Electronic shopping
  • Normative beliefs
  • Consistency
  • Security

 

احمدی ده قطب الدینی، محمد(1389). روابط ساختاری بین سازه‌های مدل پذیرش دیویس، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، سال دوم، شماره پنجم، صص142-129.

اردستانی صالح، سعدی محمد رضا (1388 ). رفتار مصرف کننده، انتشارات ظفر دیبا، تهران، چاپ دوم.

بشیری، مهدی و جنیدی، مهدی(1386). بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM(مطالعه موردی: بانک ملت)، اولین کنفرانس جهانی بانک داری الکترونیک، تهران. صص20-1on line at: civilica. com.

جعفر پور محمود، رحمان سرشت حسین (1388). ارائه یک مدل از خرید الکترونیکی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاه‌های کشور، فصلنامه تحقیق‌های بازرگانی، شماره 52، ص247-211.

داوود نژاد وحدت، مولایی نجف آبادی زهرا(1388). بررسی رابطه کاربر و امنیت در سیستم بانکداری الکترونیکی و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری مشتریان، ماهنامه عصر فناوری اطلاعات، شماره 52، صص 74-70.

سعیدنیا حمیدرضا، بنی اسدی مهدی(1386). الگوهای رفتار مشتری در خرید الکترونیکی، مجله تدبیر، شماره 185، صص 58-54.

شیخ شعاعی فاطمه، علومی طاهره (1386). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‌های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره3، جلد 10، صص9-34.

گزارش عملکرد دانشگاه اصفهان از سال 84 تا 90 (1390). انتشارات روابط عمومی دانشگاه اصفهان، ص 17.

صنایعی علی(1381). تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چاپ اول.

محمودی میمند محمد، فروزنده دهکردی لطف الله و احمدی نژاد مصطفی(1388). الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان، نشریه کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال اول، شماره دوم، صص30-1.

Agarwal R. & Prasad J. (1997). The role of innovation characteristics and perceived voluntariness in the acceptance of information technologies, Decision Sciences,vol. 28,No. 3,pp557-582.

Ajzen ,I. (1989). Attitude, structure, and behavior, in: A. R. Pratkanis, S. J. Breckler, A. G. Greenwald (Eds. ), Attitude Structure and Function, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, pp. 241–274.

Ajzen, I. (1985). From intention to actions: a theory of planned behavior, in: J. Kuhl, J. Beckmann (Eds. ), Action Control: From Cognition to Behavior, Springer-Verlag, New York, NY, pp. 11–39.

Al-maghrabi T. & Dennis C. (2011). Antecedents of continuance intentions towards e-shopping:the case of Saudi Arabia, Journal of Enterprise Information Management,Vol. 24 No. 1,pp. 85-111.

Aladwani, A. M. (2001), "Change management strategies for successful ERP implementation", Business Process Management Journal, Vol. 7 pp. 266.

Baier, D. & Stuber, E. (2010). Acceptance of recommendations to buy in online retailing, Journal of Retailing and Consumer Services,vol. 17, pp173–180.

Bhattacherjee A (2000). Acceptance of e-commerce services: the case of electronic brokerages, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics ,vol. 30,No. 4,pp. 411–420.

Byers, R. , Lederer, P. (2001), "Retail bank service strategy: a model of traditional, electronic, and mixed distribution choices", Journal of Management Information Systems, Vol. 18 No. 2, pp. 133-56.

Chen, L. Gillenson M. L. & Sherrell D. L. (2002). Enticing on-line consumers: an extended technology acceptance perspective, Information & Management ,vol. 39 No. 8, pp. 705–719.

Conner, M. & Armitage, C. J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research, Journal of Applied Social Psychology, vol. 28,No. 15,pp: 1429-1464.

Davise,F. D. (1986). A technology acceptance model for empirically testing end- user information system:theory & results. Advisor: John C. Henderson , Department: Sloan School of Management , Publisher: Massachusetts Institute of Technology.

Davis,F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly,vol. 13, pp. 318–339.

Davis F. D Bagozzi R. P. & Warshaw P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models, Management Science,vol. 35,No. 8, pp. 982–1003.

Fishbein M. & Ajzen I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison- Wesley, Reading, MA.

Grazioli, S. Jarvenpaa, S. L. (2000). Perils of Internet fraud: an empirical investigation of deception and trust with experienced Internet, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics Part A: Systems and Humans ,vol. 30,No. 4, pp. 395–410.

Dennis charles. french. tio &merrilees bill (2004) E. retailing-first pulished rout ledge taylor.

Ha, S. & Stoel, L. (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model, Journal of Business Research ,vol. 62,pp565–571.

Hernandez, B. & et al (2008). Extending the technology acceptance model to include the IT decision-maker:A study of business management software, Technovation, vol. 28,pp112–121.

Hoffer, J. A. & Alexander, M. B. (1992). The diffusion of database machines, Data Base ,vol. 23,No. 2, pp. 13–20.

Hsiao, C. H. & Yang, C. (2011). The intellectual development of the technology acceptance model:A co-citation analysis, International Journal of Information Management ,vol. 31,pp 128–136.

Huang, S. M. Wei C-W, Yu P-T & Kuo T-Y(2006). An empirical investigation on learners’ acceptance of e-learning for public unemployment vocational training. International Journal of Innovation and Learning, 3 (2), 174-185.

Kim, T. G. Lee J. H & Law R. (2008). An empirical examination of the acceptance behaviour of hotel front office systems: An extended technology acceptance model, Tourism Management,vol. 29,pp 500–513.

Lederer A. L Maupin D. J. , Sena M. P. & Zhuang Y. (2000). The technology acceptance model and the world wide web, Decision Support Systems,Vol. 29, pp. 269–282.

Lee, M. C. (2009). Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit, Electronic Commerce Research and Applications, vol. 8,pp130–141.

Lin,H. F. (2007). Predicting consumer intentions to shop online: An empirical test of competing theories, Electronic Commerce Research and Applications,vol. 6,pp 433–442.

Lin, W. B. Wang M. K. & Hwang K. (2010). The combined model of influencing on-line consumer behavior, Expert Systems with Applications. Vol. 37 ,pp 3236–3247.

McGill, T. & Bax, S. (2007). From beliefs to success: Utilizing an expanded TAM to predict web page development success, International Journal of Technology and Human Interaction , vol. 3,No3,pp 36 – 53.

Moore, G. C. & Benbasat, I. (1991. Development of an instrument to measure the perceptions of adopting an information technology adoption, Information Systems Research ,vol. 2, No. 3, pp. 192–222.

Morris, M. G. & Dillon, A. (1997). How user perceptions influence software use, IEEE Software, vol. 14, No. 4, pp 58-65.

Riemenschneider, C. K. & Hardgrave, B. C. (2001). Explaining software development tool use with the technology acceptance model, Journal of Computer Information Systems,vol. 41,No. 4, pp: 1–8.

Saadé, R. G. & Kira, D. (2006). The emotional state of technology acceptance, Issues in Informing Science and InformationTechnology, vol. 3, pp 229-239.

Rogers, E. M. (1983). The Diffusion of Innovations, third ed., Free Press, New York, NY.

Savitskie, K. Royne, Persinger, Grunhagen & Witt (2007). Norwegian Internet Shopping Sites: An application & extension of the technology acceptance model. Journalof Global Information Technology Management, 10(4), pp 54-73.

Salisbury, W. D, Pearson, R. A. , Pearson, A. W. & Miller, D. W. (2001). ‘Perceived security and world wide web purchase intention. Industrial Management & Data Systems,vol 101, No 4, pp 165-177.

Tan, M. & Teo, T. S. H. (2000). Factors influencing the adoption of Internet banking, Journal of the Association for Information Systems ,vol. 1, No. 5,pp1-42.

Taylor,S. & Todd,P. A. (1995). Understanding information technology usage: a test of competing models, Information Systems Research ,vol. 6,No. 2, pp 144–176.

Venkatesh,V. &Davis,. F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies, Management Science ,vol. 46,No. 2, pp 186–204.

Venkatesh, V. , Morris, M. G. , Davis, G. B. , & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: toward a unified view. MIs Quarterly, Vol. 27, No3, pp. 425-478.

Vijayasarathy,L. R. ,(2004), Predicting consumer intentions to use on-line shopping: the case for an augmented technology acceptance model, Information & Management, 41(6) , pp. 747–762

Vin-Cent Chang, P. (2004). The validity of an extended technology acceptance model (TAM) for predicting internet/portal usage. Available at: ww. etd. ils. unc. edu:8080/dspace/bitstream/1901/78/1/draft25. pdf

Yi Mun Y. & HwangYujong (2003). Predictingthe use of web-based information systems: self-efficacy, enjoyment, learning goal orientation, and the technology acceptance model ,International journal of Human-Computer Studies ,59, pp:431–449.