کارکرد صادراتی شرکت‌ها: شناسایی اثر مزیت‌های رقابتی، تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی و تجربه صادراتی بر کارکرد صادراتی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، کیفیت و کمیت رقابت بین شرکت‌ها را در دسترسی به بازارهای دیگر کشورها تحت تاثیر جدی قرار داده است. پرسش بنیادی که هر شرکتی که در بازار بین‌الملل فعالیت می‌کند، با آن مواجه است، این است که کارکرد صادراتی شرکت‌ها از چه عواملی متاثر است. این پژوهش بر پایه پاسخگویی به این پرسش انجام شده است. مرور پیشینه پژوهش نشان از آن دارد که در میان عوامل زیادی که ممکن است کارکرد صادراتی را تحت تاثیر قرار دهند، تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی، تجربه صادراتی و مزیت رقابتی درک شده از همه برجسته‌تر است. بر پایه این یافته نظری، مدل مفهومی پژوهش شکل‌دهی شد و پنج فرضیه در این پژوهش آزمون گردید. این پژوهش برای مطابقت داده‌های تجربی با مدل مفهومی در شرکت‌های صادراتی استان فارس آزمون گردید. یافته‌های پژوهش نشان از آن دارد که چهار فرضیه از فرضیه‌های پژوهش تایید شده و تنها رابطه مستقیم تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی با کارکرد صادراتی به صورت مستقیم تایید نشده است. اثر تطبیق تاکتیک‌های بازاریابی بر کارکرد صادراتی به صورت غیرمستقیم بوده و از طریق متغیر واسطه مزیت رقابتی درک شده به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Companies Export Function: Identifying the Effects of Perceived Competitive Advantages, Adapting Marketing Tactics and Exporting Experience on Export Function

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Hossainee 1
  • Javad MirJahanMard 2
چکیده [English]

Abstract
Information and communication technology (ICT) has intensively affected the quality and quantity of competition among companies in their accessibility to the markets of other countries during the last two decades. The basic question that every company working in the international markets has faced with is the factors affecting export function. This study is conducted for the purpose of answering this question. Reviewing the related literature shows that among many factors which may affect export function, adapting marketing tactics, export experience, and perceived competitive advantage are the most remarkable ones. Based on this theoretical finding, the conceptual model of the research had created and five hypotheses were tested during this study. For adopting experimental data with the conceptual model, export companies in Fars province have been studied. Findings illustrate that four out of five hypotheses of the research have approved and only the direct relationship of marketing tactics adaption with export function has not been verified. The effect of marketing tactics adoption to export function was indirect and obtained through perceived competitive advantage as an intermediary variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Export performance
  • Perceived competitive advantage
  • Adaptation of marketing tactics
  • Exporting experience
  • Structural Equation Modeling