بررسی تاثیر ویژگی‌های فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
امروزه سازمان‌ها با تغییرات محیطی فراوانی مواجه‌اند. تغییرات آن‌قدر سریع رخ می‌دهند که اگر سازمان‌ها از پیش، خود را برای مواجهه با آنها آماده نکنند، بقای آنان در خطر خواهد بود. یکی از ابزارهای جدیدی که به سازمان ها کمک می‌کند در محیط پرتلاطم امروزی خود را به جایگاهی شایسته برسانند، استفاده از هوش بازاریابی است. از آن‌جایی که در کشور ما هنوز درک صحیحی از مفهوم هوش بازاریابی وجود ندارد، در بسیاری از کتب و یا محافل علمی کشور، هوش بازاریابی را مترادف با اطلاعات بازاریابی یا تحقیقات بازار، می پندارند. بنابراین، هدف این تحقیق، توسعه نظریات در رابطه با هوش بازاریابی و تعیین ویژگی‌های فردی موثر بر هوش بازاریابی به منظور دست‌یابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این راستا ابتدا با مرور پیشینه تحقیق مجموعه‌ای از شاخص های مربوط به هر یک از عوامل فردی مؤثر برهوش بازاریابی در سازمان گردآوری شد، داده‌ها ازطریق پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری شد و از تکنیک‌های کمی و کیفی آماری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ویژگی‌های فردی شامل شخصیت، خلاقیت، انگیزش، هوش و عامل پست سازمانی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمان مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of Individual Characteristics on Marketing Intelligence in Organization (Case Study: Tehran Scientific Centers and Manufacturing Companies)

نویسندگان [English]

  • Alireza Jalali Kaldeh
  • MohammadRahim Faryabi
  • MohammadRahim Faryabi
  • Fatemeh Nikbakht
چکیده [English]

Abstract
Nowadays, organizations are facing with plenty of environmental changes like never before. The changes take place promptly, that if organizations do not prepare themselves for facing with such changes their survival will be threatened. One of the very new tools that help organizations to reach a worthy position is the use of marketing intelligence. As there is no comprehensive conception of marketing intelligence in Iran, it is assumed as the synonymous of marketing information and market researches in many several books as well as scientific societies of our country. Therefore, the main purposes of this study are to develop the marketing intelligence theories and to specify effective individual characteristics on marketing intelligence in order to accomplish a stable competitive advantage. Accordingly by reviewing the literature review, a set of indicators relevant to each of the effective individual factors on marketing intelligence was collected, also the data was collected by questionnaire and interview. It is noteworthy that both qualitative and quantitative methodology were applied for the purpose of data analysis. The result of the research indicates that individual characteristics including character, creativity, motivation, intelligence, and organizational position are effective factors for making marketing intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Marketing intelligence
  • Individual Factors
  • Competitive Advantage