عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID) در مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (E-SCM )

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شیراز

3 دانشجو

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر استفاده از فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی (RFID ) به منظور ردیابی هر قطعه منفرد در مدیریت زنجیره تامین خودروسازی بسیار حیاتی شده است. در این مطالعه، عوامل موثر بر توسعه فناوری شناسایی از طریق فرکانس‌های رادیویی در ایران خودرو و اوزان و رتبه بندی آنها ارزیابی شده است.عوامل چارچوب لین به عنوان پایه این تحقیق استفاده شده اند. روشهای دلفی فازی، دلفی، و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP ) برای سه مرحله تحقیق اتخاذ شدند.در مرحله اول، سه عامل چارچوب لین رد و با هفت عامل جدید جایگزین شدند. در مرحله دوم، پس از اجرای سه دور روش دلفی، بعد هر یک از هفت عامل جدید شناسایی شد، و نهایتا در مرحله سوم، اوزان و رتبه‌های عوامل و ابعاد موثر بر توسعه RFID در مدیریت زنجیره تامین شرکت ایران خورو محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داده اند که بعد استاندارد و مشخصات بین‌المللی دارای بالاترین وزن در میان دیگر ابعاد موثر است. پس از آن، ابعاد امنیت، هزینه، زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری، تکنولوژی، و دیگر عوامل به ترتیب دارای بالاترین وزن هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Factors Influencing the Development of Radio Frequency Identification Technology in E-Supply Chain Management (Case study: Iran Khodro Industrial Group (IKCO))

نویسندگان [English]

  • Ali Sanayei 1
  • Fariborz Sobhanmanesh 2
  • Fariborz Sobhanmanesh 2
  • Amirmehdi Ghazifard 3
3 اصفهان-خیابان سروش-کوی شهید لطفی-پلاک 36
چکیده [English]

Abstract
The application of Radio Frequency Identification (RFID) for the purpose of tracking each single part in the automotive supply chain management has become very crucial in recent years. In this study, the factors influencing the development of RFID in Iran Khodro Industrial Group as well as their weight and ranking are evaluated. It is notewothy that the Lin framework factors have been used as the basis of this research. The Fuzzy Delphi, Delphi, and Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) methods were applied for the research three stages. In the first stage, three of the Lin framework factors were rejected and replaced with seven more new factors. In the second stage, after three times performance of Delphi method, the dimension of each of the new seven factors was recognized, and finally in the third stage, the weight and ranking of factors and dimensions which influence the RFID development in supply chain management in our case study, Iran Khodro Company, was calculated. The results of the research have shown that the International Standard and Specification dimension has the highest weight among other influential dimensions. Also, the dimensions of Security, Cost, Infrastructure, Technology, and other factors have respectively the next highest weight after the International Standard and Specification dimension

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Radio Frequency Identification
  • Supply Chain Management
  • Fuzzy Delphi Method
  • Delphi Method
  • Fuzzy Analytic Hierarchy Process