بررسی تاثیر ریسک، ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش مدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

چکیده:
در سال‌های اخیر و در حوزه بازاریابی بین الملل، بازار خاکستری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی عوامل . مؤثر بر تمایل به خرید مصرف کننده از کالاهای بازار خاکستری در استان کرمان می‌پردازد. جامعه مورد بررسی، مصرف کنندگان استان کرمان هستند که یک نمونه 200 نفری از آنها برای این مطالعه به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که آگاهی قیمت، بیشترین تاثیر را بر تمایل به خرید مصرف کنندگان دارد و ریسک ادراک شده نیز اثر منفی و معناداری بر نگرش مصرف کنندگان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Risk, Value, and Price Consciousness on Willingness to Purchase Gray Market Goods in Kerman Province

نویسندگان [English]

  • Bahram Jabbarzadeh 1
  • Ali MollaHosseini 2
چکیده [English]

Abstract
In the scope of international marketing, gray market has attracted too much attention in recent years. On this basis, the following study examines the factors influencing consumer willingness to purchase gray market goods in Kerman Province. The recommended sample size for conducting this research is equal to 200 consumers in Kerman which was selected through random cluster sampling. The results suggest that price consciousness has the most influence on consumer’s purchasing willingness and simultaneously the perceived risk has a significant negative effect on consumer's attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Gray market
  • perceived risk
  • Price consciousness
  • Perceived value