دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اکوسیستم بازاریابی بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

10.22108/nmrj.2019.104781.1300

مرتضی ملکی؛ عظیم زارعی؛ داود فیض؛ وحید شرفی


2. تأثیرفعالیت‌های ترفیعی بر نیات رفتاری مصرف‌کنندگان نسبت به سبک زندگی سلامت‌محور: مطالعه آزمایشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.22108/nmrj.2019.116464.1724

سیدابوالفضل ابوالفضلی؛ سیدجعفر زنوزی؛ پریسا تراب زاده


3. شناسایی و اولویت‌بندی ابعاد موثر بر تجربه مشتری در محیط‌های خرده‌فروشی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22108/nmrj.2020.118005.1798

نوید شفیعی؛ محمد غفاری؛ مهدی فرمانی؛ مصطفی زندی نسب


4. نقش محرک قیمت و حضور مدل در تصمیم خرید مشتریان پوشاک بانوان در خرده فروشی هایی آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22108/nmrj.2020.116382.1695

مهدی ساکی فرد؛ نادر سیدامیری؛ فرزانه خاوری


5. توسعه مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی «پژوهشی مبتنی بر نظریه داده بنیاد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/nmrj.2020.119121.1873

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر


6. بررسی تأثیر سطوح دشواری فراشناختی تبلیغات بر درگیری ذهنی افراد از بعد ثبات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1398

10.22108/nmrj.2020.118334.1823

زهرا زارع زاده؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدعلی شفیعی دارابی