کلیدواژه‌ها = کتابخانه‌های دانشگاهی
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 163-174

طیب دهقانی؛ محمود عامری سیاهویی