کلیدواژه‌ها = تنوع طلبی مشتریان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 211-224

آذرنوش انصاری؛ آذرنوش انصاری؛ نصیر کتابی؛ هادی تیموری؛ زینب صابر؛ هادی تیموری