کلیدواژه‌ها = رفتار مصرف‌کننده
تعداد مقالات: 4
2. توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة زندگی «پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-54

10.22108/nmrj.2020.119121.1873

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ سید ابوالقاسم میرا؛ ابوعلی ودادهیر


4. بررسی و شناسایی سبکهای تصمیم‌گیری خرید مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 141-154

امیر وحید مقدم؛ ایمان عمویی؛ جلیل دلخواه