کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: عوامل حیاتی موفقیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند توسعه محصول جدید (مطالعه دیدگاه مدیران SMEs واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 101-126

حسن حاتمی نسب؛ فرهنگ محمدی؛ رضا طالعی فر؛ سعید سعیدا اردکانی؛ فرهنگ محمدی