نویسنده = فرزانه سقائی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زمینه‌های فردی بر نفرت از برند و پیامدهای آن؛ مورد مطالعه: صنعت خودروسازی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-164

10.22108/nmrj.2018.109312.1591

وحید مکی زاده؛ سیاوش آئین جمشید؛ فرزانه سقائی