نویسنده = محمدرضا حسین زاده
تعداد مقالات: 1
1. تدوین استراتژی ریسک اعتباری بر اساس مدل SWOT در بانک ملی ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 55-68

10.22108/nmrj.2018.106242.1401

محمدرضا حسین زاده؛ عباس خدادادی