نویسنده = مهران رضوانی
تعداد مقالات: 7
3. طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری؛ مورد مطالعه: صنایع خلاق

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 37-52

10.22108/nmrj.2016.21071

محمدحسن مبارکی؛ مهران رضوانی؛ جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمدتقی طغرایی


4. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 19-30

محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ مهران رضوانی؛ سعید فرجام


5. مدل یابی ارزش ویژه برند مشتری محور مبتنی بر عناصر آمیخته ترفیع

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 23-40

سیران مهرنیا؛ مهران رضوانی