نویسنده = سیدمرتضی موسوی ثانی باغسیاهی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 167-192

10.22108/nmrj.2017.21804

هادی تقوی؛ سید محمدباقر جعفری؛ سیدمرتضی موسوی ثانی باغسیاهی