نویسنده = مسعود ساعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین هوش معنوی و هیجان در دانشجویان دانشگاه پیام نور نطنز

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 123-132

مسعود ساعی