نویسنده = سعید فرجام
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مفهومی کارآفرینی ارزش آفرین (موج چهارم)

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 19-30

محمدتقی امینی؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ مهران رضوانی؛ سعید فرجام