نویسنده = حسنعلی آقاجانی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 199-210

محمود یحیی زاده فر؛ قاسمعلی مایلی رستمی؛ حسنعلی آقاجانی


2. اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 219-234

محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ عبداله رضائی