نویسنده = سمیه تاجمیر ریاحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان انعقاد قراردادهای مالکیت زمانی از طریق عقود معین

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 17-36

سید محمد صادق طباطبایی؛ سمیه تاجمیر ریاحی