نویسنده = علی اکبر امین بیدختی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی در شرکت های بین المللی شده ایرانی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 63-78

علی اکبر امین بیدختی؛ فرنوش کیانی فر