نویسنده = عظیم زارعی
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی و غربالگری چالش‌های پیشروی شبکه فروش در صنعت بیمه و ارائه راه‌کارها با استفاده از شیوه دلفی فازی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 111-124

محمدعلی سیاه سرانی کجوری؛ عظیم زارعی؛ عظیم زارعی