نویسنده = وحیدرضا میرابی
تعداد مقالات: 2
1. طرّاحی و تبیین مدلی از عوامل اثرگذار بر رفتار خرید پوشاک دانشجویان جوان ایرانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 159-176

10.22108/nmrj.2017.21274

ساحل فرخیان؛ وحیدرضا میرابی؛ حسین صفرزاده؛ مینا جمشیدی


2. ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رفتارخرید آنی (مطالعه موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای شهرکرج )

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 109-134

وحیدرضا میرابی؛ وحیدرضا میرابی؛ وحیدرضا میرابی؛ ابوالقاسم غلامرضا تهرانی