نویسنده = عطاءاله هرندی
تعداد مقالات: 2
2. مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 125-140

زهرا فاطمی؛ فهیمه سعادت یار؛ عطاءاله هرندی