نویسنده = مسعود کیماسی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-144

10.22108/nmrj.2019.116155.1676

زهرا کاشانی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ میترا معنوی راد


2. ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 79-92

10.22108/nmrj.2017.21799

مسعود کیماسی؛ نرگس صارمی