نویسنده = ادریس محمودی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عوامل شناختی و احساسی بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 54-37

10.22108/nmrj.2016.20665

عبدالهادی درزیان عزیزی؛ راضیه فعلی؛ فرج اله رحیمی؛ ادریس محمودی


2. بررسی رفتار هم نوایی مصرف کنندگان در شبکه‌های مجازی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 49-62

بهرام رنجبریان؛ ادریس محمودی؛ فروز جعفری زاده؛ محسن هوشمند