نویسنده = بهروز لاری سمنانی
تعداد مقالات: 2
1. رتبه بندی شرکت‌های داوطلب مشاوره بر اساس روش تلفیقی

دوره 5، ویژه نامه چهارمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی، زمستان 1394، صفحه 93-110

بهروز لاری سمنانی