نویسنده = علی دهقانی
تعداد مقالات: 2
1. تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 1-14

محمد ادبی فیروزجایی؛ علی دهقانی؛ علی دهقانی؛ فریبا عثمانی