نویسنده = حسین بلوچی
تعداد مقالات: 2
1. قیمت‌گذاری راهبردی و اثر آن بر عملکرد شرکت

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

10.22108/nmrj.2019.106390.1424

حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور


2. تبیین اثر هوش ساختاری- سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی

دوره 5، ویژه نامه نخستین کنفرانس ملی، زمستان 1394، صفحه 65-82

حسین بلوچی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین فارسی زاده؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ عباسعلی رستگار