نویسنده = سید محمد طباطبایی نسب
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر سطوح دشواری فراشناختی تبلیغات بر درگیری ذهنی افراد از بعد ثبات

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-32

10.22108/nmrj.2020.118334.1823

زهرا زارع زاده؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سیدعلی شفیعی


2. تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 157-172

10.22108/nmrj.2018.101282.1048

سید محمد طباطبایی نسب؛ سمیرا مدنی؛ طاهره اشرفی عقدا


3. رفتار هم‌خلقی ارزش مشتری و تأثیر آن بر مشتری مداری

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 89-106

سیما حدادیان؛ سید محمد طباطبایی نسب


4. بررسی تأثیر محرک‌های موفقیت تعمیم نام تجاری بر رفتار مصرف‌کنندگان

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 167-180

زهره محمدنبی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سید محمد طباطبایی نسب