نویسنده = علیرضا مسیبی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-86

علیرضا مسیبی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید حمید خداداد حسینی