نویسنده = محمدتقی عیسایی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-84

10.22108/nmrj.2020.119377.1894

سید دانیال بیدگلی؛ محمدصالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی


2. بررسی و شناسایی عوامل کلیدی حیاتی در پذیرش همراه بانک توسط مشتریان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 99-108

مژده هاشمیان؛ محمدتقی عیسایی