نویسنده = حمیدرضا رضوانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش واسطه ای گرایش به بازار در رابطه بین تاکید مدیریت عالی و عملکرد بانک های دولتی

دوره 4، شماره 4، بهار 1393، صفحه 1-24

حمیدرضا رضوانی؛ حمیدرضا رضوانی؛ علیرضا خواراکیان؛ یعقوب مهارتی


2. بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 39-58

اکرم السادات رشیدایی؛ حمیدرضا رضوانی


3. ارزیابی و تحلیل استراتژی‌های ورود محصولات غذایی به بازارهای خارجی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 193-218

حمیدرضا رضوانی؛ فاطمه گل علیزاده