نویسنده = مهدی نجفی سیاهرودی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 163-184

مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


2. ممیزی برند و بررسی روابط میان شاخص های آن در صنعت هتل داری (مورد مطالعه: هتل همای شیراز)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-40

فریبرز رحیم نیا؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی


3. بررسی اثر نواهنگ بر خرید فروشگاهی:بررسی نقش مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 69-86

علیرضا مسیبی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید حمید خداداد حسینی