نویسنده = محمد رحیم اسفیدانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رفتار خرید اجتماعی مد در بازار پوشاک تهران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-190

مریم کریمی داویجانی؛ محسن نظری؛ محسن نظری؛ محمدرحیم اسفیدانی


3. شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 135-156

محمدرضا پارسافرد؛ مرضیه سلطانی؛ حمزه محمدی؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محمد علی حقیقی