نویسنده = پرویز احمدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی گرایش مثبت به محصولات داخلی و عوامل مؤثر بر آن در طبقات محصولی؛ دو مورد خودرو و برنج

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-148

10.22108/nmrj.2019.115999.1675

محمود حسن زاده؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی؛ پرویز احمدی


2. تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-24

10.22108/nmrj.2017.21265

علیرضا بخشی زاده؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ پرویز احمدی