نویسنده = آذرنوش انصاری
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 211-224

آذرنوش انصاری؛ آذرنوش انصاری؛ نصیر کتابی؛ هادی تیموری؛ زینب صابر؛ هادی تیموری


3. بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 73-86

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ شیوا حمیدی پور؛ آذرنوش انصاری