نویسنده = بهرام رنجبریان
تعداد مقالات: 5
1. توسعه مدل بومی سنجش رقابت پذیری گردشگری مقاصد گردشگری ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 105-122

10.22108/nmrj.2018.105465.1339

بابک برومند؛ علی کاظمی؛ بهرام رنجبریان


2. تصویر ذهنی ادراک شده از یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران (مورد مطالعه: ایران)

دوره 4، شماره 3، بهار 1393، صفحه 133-148

سعید فتحی؛ بهرام رنجبریان؛ بهرام رنجبریان؛ علی رضا امامی


3. طراحی الگوی عوامل موثر بر فرآیند خرید دارایی‌های سرمایه‌ای

دوره 3، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 95-106

علیرضا عجم؛ بهرام رنجبریان؛ الهه شبانی؛ بهرام رنجبریان؛ سعید فتحی


4. بررسی رفتار هم نوایی مصرف کنندگان در شبکه‌های مجازی دربین دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 3، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 49-62

بهرام رنجبریان؛ ادریس محمودی؛ فروز جعفری زاده؛ محسن هوشمند


5. تحلیل شبکه‌ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت

دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 165-192

فاطمه دانشیان؛ محمدصالح اولیاء؛ بهرام رنجبریان