نویسنده = محمد رحیم اسفیدانی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطة تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-144

10.22108/nmrj.2019.116155.1676

زهرا کاشانی زاده؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ میترا معنوی راد


2. طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-40

10.22108/nmrj.2017.102899.1171

محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن نظری؛ محمد آقایی؛ حامد عبدالعلی


3. بررسی تأثیر عزت نفس، خود ابرازی و لذت خرید بر عشق برند و حسادت برند و پیامدهای آن

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

حسین بهمنی؛ سهیل نجات؛ سهیل نجات؛ محمد رحیم اسفیدانی