نویسنده = Leila Torki
تعداد مقالات: 1
1. Ranking of Financial and Electronic Debts Using Analytic Hierarchy Process (AHP)

دوره 3، ویژه نامه، بهار 1392، صفحه 21-30

Rezai Ahmadali؛ Rahim Dalali Isfahani؛ Leila Torki